Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.obuvlean.sk, pre územie Slovenskej republiky. Internetový obchod prevádzkuje LEAN EU, s.r.o., Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45564213, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, Vložka číslo: 52974/L. 

 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim na území Slovenskej republiky na základe vyššie uvedených predajných podmienok.

 

2. Spotrebiteľ

 

Spotrebiteľ sa zoznámi s ponukou predávajúceho, vyberie si ponúkaný tovar z aktuálnej ponuky a objedná si u predávajúceho pomocou objednávky. / nákupného košíka / Tovar sa objedná na základe registrácie

 

a prihlásenia, nie je to však podmienkou. Nový zákazník sa registrovať nemusí. Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a zaevidovaná. Tovar bude vybavovaný priebežne, najneskôr do 7 dní. Ceny výrobkov spoločnosti sú uvádzané v mene EUR. V kúpnej cene je zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.

 


3. Objednávka

Prijatie objednávkového formulára bude potvrdené automaticky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty. Po potvrdení prijatej objednávky sa táto stáva zaväzujúca.

 

Obuvlean.sk si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré budia podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami (napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón či adresu elektronickej pošty, kde by bolo možné objednávku potvrdiť, či overiť. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávacom formulári.

 

V časti "výpredaj obuvi" nájdete obuv v akciových a zvýhodnených cenách. Keďže sa jedná o výpredaj tovaru, objednávku považujte za záväznú až po našom potvrdení.

  

4. Termín dodania

 

Pokiaľ je objednaný tovar dostupný na sklade, v zhode s pravidlami objednávky dodávame tovar ihneď, max. do 7 pracovných dní. Ak sa zásielka vo výnimočných prípadoch omešká, alebo objednaný tovar nie je skladom ,zákazníka budeme o vzniknutej situácii informovať. O zaslaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom, SMS správou, prípadne telefonicky. Dodanie tovaru bude zrealizované prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne kuriérom inej dopravnej spoločnosti..

 

5. Možnosť vrátenia tovaru 

a)  V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste s objednaným tovarom spokojný, môžete ho nenosený do 14 pracovných dní, od obdŕžania zásielky na vlastné náklady poslať späť.


b)  Tovar, ktorý kupujúci z akéhokoľvek dôvodu vráti nesmie byť použitý, poškodený, alebo neúplný, musí sa nachádzať v pôvodnom obale a musí obsahovať všetky dokumenty prislúchajúce k tovaru (záručný list a doklad o zaplatení tovaru), nie na dobierku.

 

c)  V prípade, že kupujúci odošle predávajúcemu tovar na adresu predávajúceho, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6. Záruka a reklamácie

Na zakúpenú obuv poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. So zakúpeným tovarom dostanete aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky. Tento záručný list starostlivo uchovajte a v prípade reklamácie ho zašlite súčasne s dokladom o zakúpení. Súčasťou záručného listu je aj návod na ošetrovanie obuvi. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu obuvi z hľadiska nedodržania zásad a účelového použitia obuvi alebo v dôsledku zanedbanej údržby podľa návodu na údržbu, nebude braný ohľad na prípadné reklamácie.

 

Reklamačný poriadok:

odstrániteľné závady- po posúdení závady a uznania oprávnenosti reklamácie Vám bude tovar bezplatne opravený a vrátený.

 

neodstrániteľné vady- po posúdení závady a uznania oprávnenosti reklamácie Vám bude v prípade zistenia, že vadu nemožno ani opravou odstrániť, navrhnutá výmena za novú obuv alebo vrátenie kúpnej ceny obuvi. Posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie prebieha do 30 dní od prevzatia obuvi predávajúcim.

 

7. Dodacie podmienky

a)  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne prepravnou spoločnosťou , v rámci Slovenskej republiky. b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a záručný list.

 

c)  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho a kupujúci prevzatie zásielky potvrdil mailom, alebo telefonicky, náklady na doručenie hradí kupujúci.

 

d)  Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu mailom na: obuvlean@gmail.com

 

Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!


 

8. Cena a platobné podmienky

a)  Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru.

 

b)  Tovar môže byť platený bankovým prevodom vopred na účet prevádzkovateľa „LEAN EU s.r.o.“ alebo dobierkou.

 

Uvedená cena za poštovné a balné je s DPH

 

Dodanie

 

  Dobierka GLS dobierka – 4,99 Eur

 

  GLS platba vopred na účet - 3,99 Eur

 

  Doručenie na poštu dobierka – 4,00 Eur

 

  Vyzdvihnutie na pošte - 3,20 Eur

 

Je možný aj osobný odber na jednej z troch predajní.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na mailovú adresu: objednavky@obuvlean.sk

 

MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO RIADENIAM (RIEŠENIAM)

 

1.  Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@obuvlean.sk Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.

 

2.  Predávajúci je oprávnený k predaju produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.

 

3.  Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR) . Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk.

 

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

1.  Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane


spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich /14/ dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané napríklad:

 

a. písomne na adresu:

 

Obuv Lean, Belanského 218, Kysucké Nové Mesto 024 01

 

2.  Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ale nie je to nutné.

 

3.  V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

 

4.  Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru (s výnimkou zvýšených nákladov, ktoré vyplývajú zo zákazníkom vybraného spôsobu dopravy, iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu doprav, dostupného v internetovom obchode.)

 

5.  V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom, či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie nároky. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

6.  Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe určenej predávajúcim, iba ak predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je tovar v uvedenej lehote odoslaný. Tovar je možné zaslať na adresu: Obuv Lean, Belanského 218, Kysucké Nové Mesto 024 01. Prosíme o priloženie dokladu o zakúpení tovaru.

 

7.  Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.